Xestión e Contabilidade de Empresas

Ley de Protección de datos

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico y, en concreto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos., a continuación reflíctense os seguintes datos: A empresa titular de http://www.gescoesp.es/ é ESPERANZA EXPÓSITO BUENAGA con domicilio en APARTADO CORREOS, 81 - O PORRIÑO, (PONTEVEDRA), correo electrónico: info@gescoesp.es.

INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS – POLITICA DE PRIVACIDADE:

1) RESPONSABLE: Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

 • Identidade: GESCOESP (ESPERANZA EXPÓSITO BUENAGA)
 • Dirección Postal: APARTADO POSTAL, 81 - PORRIÑO
 • Teléfono: 698 189 786 - Correo electrónico: info@gescoesp.es

2) FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En GESCOESP tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:

 • Presentar orzamentos con información sobre os nosos produtos e servizos
 • Prestar o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo.
 • Enviar publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) e convidarlle a eventos organizados pola empresa
 • Pode obter mais información legal a través de la página web www.gescoesp.es en el apartado correspondiente a la política de privacidad. Más información en “Aviso Legal”.

  3) LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION

  Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

  4) LEGITIMACION:

  A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, ademais da contratación dos servizos.

  5) DESTINATARIOS:

  ¿A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
  Os datos comunicaranse a:

  • Administración Tributaria
  • Bancos e Entidades Financeiras en caso de cobro/pago mediante bancos.
  • Xestoría

  6) DEREITOS: Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

  A empresa infórmalle de que ten dereito a acceder aos seus datos persoais e obter información sobre como se están tratando devanditos datos. Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron solicitados.

  Lembrámoslle que ten dereito a opoñerse, en calquera momento, ao tratamento dos seus datos e a empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou para garantir a defensa #ante posibles reclamacións

  Así mesmo, tamén poderá solicitar o dereito de portabilidad e obter para si mesmo ou para outro prestador de servizos determinada información.

  En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso a empresa unicamente conservaraos para o exercicio ou defensa das posibles reclamacións.

  O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Vd. poderá exercer tales dereitos mediante o correo electrónico a info@gescoesp.es

  Esíxese acreditar a identidade da persoa que exerce os seus dereitos, mediante o envío de copia de DNI, NIE, pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras. A empresa facilitaralle a información no prazo máximo dun mes a partir da recepción da solicitude. Devandito prazo poderá prorrogarse dous meses en caso necesario, tendo en cuenta a complexidade e o número de solicitudes.

  Vd. Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de protección de datos. Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos ( https://www.agpd.es/).

  7) PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?

  Os datos persoais que tratamos en GESCOESP proceden do propio interesado ou do seu representante legal. As categorías de datos que se tratan son:

  • Datos de identificación.
  • ou Direccións postais ou electrónicas.
  • ou Datos Económicos.

  Non se tratan datos especialmente protexidos

GESCOESP
Esperanza Expósito Buenaga
Porriño- Pontevedra
Tel: 698.189.786
email: info@gescoesp.es
Deseñado por Esperanza Expósito - www.gescoesp.es
Séguenos en: